| REGULAMIN STRONY SPRZEDAŻOWEJ WWW.RAMENANDMORE.PL |

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez firmęICHIBAN Armen Boyakhchyan z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 14 o numerze NIP: 5262364289, która prowadząc działalność dokonuje w ramach sklepu sprzedaży dań na podstawie zamieszczonego na stronie Menu, zwaną dalej Sprzedającym.

2. Świadczone usługi dotyczą sprzedaży potraw kuchni japońskiej. Sprzedażodbywa się w formie umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem Internetu.

3. Serwis dostępny pod adresem: www.ramenandmore.plII. ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Kupującego na stronach WWW Sprzedającego gdzie kupujący ma do wyboru dwa sposoby realizacji zamówienia:
A. dostawa do klienta,
B. odbiór osobisty z Restauracji przy ul. Puławska 2 w Warszawie, Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

2. Warunkiem realizacji zakupów jest złożenie zamówienia na kwotę minimum 50 zł.3. Kupujący w chwili złożenia zamówienia akceptuje warunki dostawy zamieszczone

na stronie internetowej w dziale dostawa.

4. Sprzedawca dopuszcza możliwość składania zamówień telefonicznie pod numerem telefonu +48 888 888 823.

5. Sprzedawca zastrzega, iż zamówienia telefoniczne są przyjmowane od godziny 10:00 do godziny 21:45 codziennie.

6. Zamówienia telefoniczne są rejestrowane elektronicznie za zgodą Klienta. Brak zgody jest równoznaczny z rezygnacją ze składania zamówienia.

7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail, podany podczas procesu składania zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz szczegóły dotyczące zamówienia. Te same informacje są widoczne również na stronie internetowej Restauracji MASAMI SUSHI. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

8. Odmowa przyjęcia zamówienia lub upływ czasu przeznaczonego na przyjęcie zamówienia powoduje niedojście umowy sprzedaży do skutku. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi w szczególności wówczas, gdy:
– towar jest tymczasowo niedostępny

– podane przez Kupującego dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości
– Kupujący nie odebrał poprzedniego zamówienia
– pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu

9. Restauracja MASAMI SUSHI nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem oraz błędnie podanego przez Kupującego lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem na podany adres e-mail i/lub numer telefonu.

III. DOSTAWA I PŁATNOŚCI

1. Sprzedający, w czasie określonym Kupującemu podczas uzupełniania formularza zamówienia, dostarcza towar pod wskazany adres zgodnie z danymi wprowadzonymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia.

2. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty. W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.

3. W przypadku podania przez Kupującego błędnych lub niekompletnych danych 
do odbioru złożonego zamówienia uniemożliwiających dostarczenie zamówienia, czy też w przypadku nieobecności Kupującego lub osoby uprawnionej do odbioru zamówienia w wyznaczonych w formularzu zamówienia godzinach, kosztami dodatkowej dostawy wraz z kosztami dodatkowymi wykonania zamówienia zostanie obciążony Kupujący. Koszt ten będzie równy kosztowi dostawy przypisanemu najniższemu przedziałowi kwotowemu zamówienia plus wartość zamówienia.

4. Koszty dostawy zamówienia określone są w warunkach dostawy zamieszczonych na stronie internetowej www.ramenandmore.pl w dziale dostawa oraz są naliczane automatycznie podczas wypełniania formularza zamówienia przy składaniu zamówienia.

5. Kupujący ma do wyboru poniższe możliwości płatności:
– Gotówką przy odbiorze
– Kartą płatniczą przy odbiorze
– Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Kupujących składających zamówienia przez Internet, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem

6. Ceny towarów znajdujące się na witrynie WWW Sprzedającego wyrażone są
w złotych polskich i zawierają podatek VAT; Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oraz towaru, ale z jednoczesnym powiadomieniem o tym Kupującego 
w sytuacji potwierdzonego już zamówienia.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych
i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych. Warunki korzystania z cen rabatowych będą odpowiednio zamieszczane na stronie MASAMI SUSHI.

8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura.
9. Wygląd rzeczywisty oferowanych dań może odbiegać w niewielkim stopniu od ich

wizerunków na fotografiach zamieszczonych w serwisie.IV. Reklamacje i zwroty.

1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku 
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego

2. Do Klientów będących Konsumentami nie stosuje się przepisów art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KC

Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.11.2018 r.